وانت بار قائم مقام 

وانت بار قائم مقام  به دنبال حمل وسایل خود با [...]