نیسان بار استاد معین

نیسان بار استاد معین جابجایی وسایل اگر اصولی صورت نگیرد [...]