وانت بار علم‌‌ و صنعت

وانت بار علم‌‌ و صنعت این برای کسی پوشیده نیست [...]