وانت بار دزاشیب

وانت بار دزاشیب در هنگام جابجایی وسایل و اسباب کشی [...]