وانت بار سرخه حصار

وانت بار سرخه حصار وانت بار سرخه حصار وانت بار در [...]