وانت بار شریعتی

وانت بار شریعتی حمل و جابجایی بار و اثاثیه با [...]